webinar register page

Hướng dẫn PoC thiết bị tường lửa Sophos XGS
Webinar sẽ trao đổi về cách thực hiện PoC cho thiết bị tường lửa Sophos XGS với nội dung:

1. Tầm quan trọng của PoC trong dự án
2. Quy trình thực hiện PoC
3. Demo và tài liệu hướng dẫn PoC Sophos XGS
4. Q&A
5. Minigame.

Aug 17, 2021 09:30 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vu.Le@Sophos.com.