webinar register page

Nâng cấp miễn phí Sophos EDR thành Sophos XDR
Trong tháng 9, Sophos có 2 sự nâng cấp cho sản phẩm Sophos Endpoint:

1. Giới thiệu Sophos Intercept X Essentials và chương trình nâng cấp CEP lên CIXA cho người dùng.
2. Sophos EDR và Sophos XDR nay sẽ là một với tên gọi Sophos Intercept X with XDR.

Trong Webinar, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin về lợi ích của việc nâng cấp này cũng như những điều khách hàng đang sử dụng CEP cần quan tâm.

Sep 21, 2021 09:30 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vu.Le@Sophos.com.